ISALI

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Informatie over Food Impact

1.1.

De website https://www.isali.com (hierna ‘de Site’) wordt bestuurd en uitgebaat onder verantwoordelijkheid van FOOD IMPACT sa/nv (hierna ‘Food Impact’) met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 83, en in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder nummer 0451.284.877. Elke vraag of klacht aangaande het gebruik of de werking van de Site kan via het contactformulier op deze Site tot Food Impact worden gericht.

1.2. 

De toegang tot de Site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna ‘de Voorwaarden’), aan het Privacycharter en ook aan de toepasselijke wetten en reglementen. Toegang tot de Site impliceert derhalve de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden en van het Privacycharter door de surfer.

De Voorwaarden en het Privacycharter beheren exclusief de relatie tussen de surfer die gewoon de Site raadpleegt (hierna ‘de Gebruiker’), of de Gebruiker die als lid ingeschreven is op de Site (hierna ‘het Lid’) enerzijds, en Food Impact anderzijds, en dit met betrekking tot het gebruik van de Site. Zij verdringen alle andere algemene voorwaarden, documenten of afspraken tussen de partijen.

De Voorwaarden kunnen op eender welk moment geraadpleegd worden op het adres https://www.isali.com/fr/conditions-d-utilisation.

1.3. 

Food Impact behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, de toegang tot de Site evenals de inhoud daarvan op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te updaten of te wijzigen. Al deze wijzigingen gelden bij elke toegang tot de Site voor de Gebruikers en voor de Leden. Food Impact raadt daarom aan ze geregeld te raadplegen.

1.4. 

Bij eventuele afwijkingen tussen de taalversies van de Voorwaarden en/of van het Privacycharter zal de Franstalige versie doorslaggevend zijn.

 

Artikel 2 – Beschrijving van de Site

2.1. Algemene beschrijving

De Site heeft als roeping de Gebruikers een uitstalraam aan te bieden voor de rijke productenwaaier van het merk ISALI. Surfen op het website vereist geen gebruikersindentificatie bij Isali.

2.2. Functies aangeboden aan de Leden 

De regelmatig op de Site ingeschreven en geregistreerde Leden (‘members’) krijgen toegang tot een ‘Member Space’ met daarin de volgende functies:

e-coupons ontvangen voor de producten van het merk ISALI;
deelnemen aan wedstrijden die samen met Food Impact worden georganiseerd;
intekenen op de newsletter om informatie te ontvangen over nieuwigheden en activiteiten met betrekking tot de producten van het merk ISALI.
Wanneer in het raam van het gebruik van de Site gegevens van persoonlijke aard worden verwerkt, zoals bij inschrijving als Lid, worden deze gegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacycharter. Het Lid kan op elk moment de opheffing van zijn inschrijving als Lid vragen. Zijn informatie wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Food Impact behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht, eender wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving functies toe te voegen, op te heffen of te wijzigen.

2.3. Rechten en plichten van het Lid 

Het Lid aanvaardt om zich te schikken naar alle gedragslijnen of eisen die op de Site worden vermeld, en naar elke redelijke instructie of verzoek vanwege Food Impact met betrekking tot de Site.
Het Lid dient erop toe te zien dat alle meegedeelde informatie correct is en up-to- date gehouden wordt.

Het Lid is verantwoordelijk voor het gebruik van de toegang tot zijn account. In dit verband dient het Lid erop toe te zien dat niemand anders zijn wachtwoord kan gebruiken om toegang te krijgen tot de Site. In de hypothese dat het Lid zou merken dat iemand anders met zijn wachtwoord toegang heeft tot de Site, dient hij dit meteen aan Food Impact te melden, via het contactformulier op de Site.

Het Lid is alléén en volledig verantwoordelijk voor elke activiteit die vanuit zijn account wordt uitgevoerd. Food Impact kan dus op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade die het Lid zou lijden door ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord door anderen, zelfs indien dit plaatsvindt zonder medeweten van het Lid.

 

Artikel 3 – Intellectueel eigendomsrecht
3.1. 

De Site en zijn componenten (merken, logo’s, grafiek, foto’s, animatie, film, muziek, teksten, enz.) zijn eigendom van Food Impact of zijn partners. Ze zijn beschermd door intellectuele rechten (meer bepaald auteursrechten en aanverwante rechten, merkrechten, enz.) en mogen dus niet gereproduceerd, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Food Impact of, in voorkomend geval, van de betrokken rechthebber. Elke inbreuk vormt een misdrijf in de vorm van vervalsing van auteursrechten en/of rechten op schetsen, modellen en/of merken, en zal strafrechtelijk vervolgd worden.

3.2. 

Food Impact geeft de Gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie van onbepaalde duur (die op elk moment en zonder opgave van motief ingetrokken kan worden) om toegang te krijgen tot de inhoud van de Site, deze weer te geven en te downloaden, weliswaar uitsluitend voor weergavedoeleinden.

De Gebruiker mag een kopie van op de Site weergegeven inhoud afdrukken voor persoonlijk gebruik, voor zover hij op geen enkele wijze de inhoud van de Site wijzigt, en voor zover hij alle vermeldingen van auteurschap en origine van de Site handhaaft. De Gebruiker verbindt zich ertoe de technische voorzieningen voor de bescherming van documenten en van multimedia-elementen niet te omzeilen. Reproductie is dus uitsluitend toegestaan voor strikt privédoeleinden in de zin van Artikel XI.190 5° van het economisch wetboek.

3.3. 

Het is toegestaan een hypertextlink te creëren die verwijst naar de welkompagina van de Site, op het adres https://www.isali.com, met uitsluiting van elk ander adres. Elke hyperlink naar een pagina in de Site is dus verboden, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Food Impact.

3.4. 

Elk gebruik van de Site en van zijn componenten dat niet wordt vermeld in dit Artikel, is streng verboden.

 

Artikel 4 – Verantwoordelijkheid, verbonden met het gebruik van de Site

4.1. Toegankelijkheid en werking van de Site

Food Impact zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de Site toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. Food Impact garandeert echter niet dat de functies van de Site ononderbroken en foutloos ter beschikking zullen staan, dat gebreken gecorrigeerd worden of dat de Site en de server die hem ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Food Impact behoudt

 

zich overigens het recht voor om de Site op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of volledig te onderbreken of stop te zetten. Food Impact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegang en/of stopzetting van de toegankelijkheid, volledig of gedeeltelijk, van de Site, of uit virussen of andere schadelijke elementen op de Site.
Indien de Gebruiker de aanwezigheid van een virus of andere schadelijke elementen op de Site vaststelt, wordt hem verzocht dit aan Food Impact te melden via het contactformulier op de Site, zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. Food Impact raadt de Gebruiker in elk geval aan om zijn computer uit te rusten met firewalls, antivirus en andere noodzakelijke beschermingssoftware, om eventuele beschadiging ervan te verhinderen.

4.2. Gebruik van de Site 

De informatie die de Site levert (met name de voedingswaarde van de aangeboden producten), is louter indicatief. Het gaat geenszins om contractuele of exhaustieve gegevens. Voor controle is het aangewezen om de informatie op de verpakking van de betrokken producten te raadplegen of contact op te nemen met Food Impact. De Leden en Gebruikers gebruiken de Site op hun eigen risico. De Site en bijbehorende componenten, informatie, software, installaties en diensten worden aangeleverd in de staat waarin ze zich bevinden, volgens beschikbaarheid, zonder enige (expliciete noch impliciete) vorm van waarborg, en binnen de perken van de toepasselijke wet.

Food Impact wijst alle aansprakelijkheid af bij verlies of (directe of indirecte, materiële of immateriële) schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site en zijn componenten, of uit de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.

4.3. Links naar en op andere websites 

Op de Site kunnen hypertextlinks naar andere websites vermeld worden. Omgekeerd kunnen sommige websites een link naar deze Site aanbieden. Deze websites van derden worden niet beheerd door Food Impact, dat derhalve op geen enkele manier aansprakelijk is voor hun werking, hun inhoud en hun gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Site, door Food Impact, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door Food Impact wat deze websites van derden of het eventuele gebruik ervan aangaat, en evenmin een associatie of een partnerschap met de uitbaters van deze websites.

 

Artikel 5 – Geldigheid van contractuele clausules

5.1. 

Het feit dat Food Impact op zeker moment nalaat zijn rechten krachtens een bepaling van deze Voorwaarden te laten gelden, mag in geen geval worden geïnterpreteerd als afstand van deze rechten voor de toekomst.

5.2. 

De nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een van de hoger vermelde bepalingen, geheel of gedeeltelijk, leidt niet tot nietigheid van het geheel van de Voorwaarden. De gedeeltelijk of volledig nietig, ongeldig of onuitvoerbaar bevonden

bepaling zal worden geacht niet geschreven te zijn. Food Impact verbindt zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een andere die in de mate van het mogelijke dezelfde functie zal realiseren.

 

Artikel 6 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht 
Deze Voorwaarden worden beheerd, geïnterpreteerd en toegepast overeenkomstig het Belgische recht.
Uitsluitend de rechtbanken en gerechtshoven van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om te oordelen over elk geschil omtrent deze Voorwaarden.

 

INSCHRIJVEN VOOR UW NIEUWSBRIEF

DE VERSE VOORBEREIDE GERECHTEN MET DE VERFIJNDE SMAKEN UIT AZÏE