ISALI

Privé-leven

1. Algemene waarschuwing
Food Impact respecteert de privacy van zijn gebruikers (hierna ‘Gebruikers’ of in het enkelvoud ‘Gebruiker’) en zijn ingeschreven leden (hierna ‘Leden’ of in het enkelvoud ‘Lid’) in overeenstemming met de Algemene gebruiksvoorwaarden.
Food Impact verwerkt de gegevens van persoonlijke aard die aan het bedrijf worden overgedragen overeenkomstig de geldende wetgeving, met name de reglementering inzake bescherming van de privacy en gegevens van persoonlijke aard.
Toegang tot de website van Food Impact (www.isali.com, hierna de ‘Site’) impliceert de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding, door de surfer, van dit Privacycharter (hierna het ‘Charter’) en van zijn Algemene gebruiksvoorwaarden.
De Gebruiker of het Lid erkent kennis te hebben genomen van de onderstaande informatie en geeft Food Impact de toestemming om de gegevens van persoonlijke aard die hij via de Site overdraagt, te verwerken conform de hierna gepreciseerde bepalingen.
Dit Privacycharter (hierna het ‘Charter’) en de Algemene gebruiksvoorwaarden beheren uitsluitend de relatie tussen de Gebruiker of het Lid en Food Impact, met betrekking tot de Site.
Food Impact behoudt zich het recht voor om dit Charter eender wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te updaten door een gereviseerde versie te posten op de Site. Food Impact raadt dus aan om dit geregeld te raadplegen.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking
Toegang tot de informatie die beschikbaar is op of via de Site, verloopt in principe zonder gegevens van persoonlijke aard (zoals naam, postadres, e-mailadres enz.) te moeten leveren.
Om toegang te krijgen tot de functies die voorbehouden zijn voor de Leden, is het echter noodzakelijk bepaalde persoonlijke gegevens over te dragen. In dat geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens FOOD IMPACT sa/nv met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 83, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0451.284.877. Elke vraag en elk verzoek met betrekking tot de verwerking van de gegevens kan tot deze verantwoordelijke worden gericht via het contactformulier dat op de Site beschikbaar is.

3. Ingezamelde informatie en doeleinden

3.1. Gegevens overgedragen via formulieren die beschikbaar zijn op de Site Door de formulieren in te vullen die hiertoe zijn voorzien bij de inschrijving als Lid, of na deze inschrijving, geeft de Gebruiker of het Lid aan Food Impact de toestemming om bepaalde gegevens van persoonlijke aard te registreren en te bewaren.
Deze worden uitsluitend verwerkt voor de vermelde specifieke doeleinden (verzending van newsletter, goed verloop van een wedstrijd enz.) en worden slechts bewaard voor de termijn die nodig is om deze doeleinden te realiseren.

3.2. Cookies
De Site kan gebruik maken van ‘cookies’ om het surfen op de Site te stroomlijnen en het technisch beheer ervan te optimaliseren.
Een ‘cookie’ is een klein bestand op de computer van de Gebruiker of van het Lid dat de informatie bewaart die door een website werd bijeengesprokkeld. Dit ‘cookie’ kan worden gerecupereerd bij een volgend bezoek aan diezelfde site. Een ‘cookie’ kan niet worden gelezen door een andere website dan de site die het heeft gecree?erd. De Site gebruikt de ‘cookies’ met het oog op goed beheer van de Site, meer bepaald

om de surfvoorkeuren van de Gebruiker of het Lid te registreren, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde pagina’s en de tijdstippen van raadpleging.
De meeste cookies werken enkel de tijd van een sessie of bezoek. De Gebruiker of het Lid kan zijn browser configureren om hem op de hoogte te brengen van elke aanmaak van een cookie of om de registratie ervan te verhinderen. Door cookies uit te schakelen kan echter de toegang tot bepaalde delen van de Site verhinderd of bemoeilijkt worden.

Food Impact voert geen controle uit op het gebruik van cookies die door derden (bijvoorbeeld eventuele adverteerders) werden geproduceerd, of van cookies die resulteren uit het gebruik van delen van de Site die door een derde worden gehost.

4. Communicatie aan derden

Deze gegevens zijn niet bestemd voor mededeling aan derden, tenzij aan diegenen van wie de interventie noodzakelijk is om een van doeleinden te realiseren die vermeld zijn in dit Charter, of van de bevoegde overheden wanneer de wet dit eist. Food Impact voert geen gegevensoverdracht uit naar een land dat geen lid is van de Europese Unie, tenzij dit land een beschermingsniveau garandeert dat voldoet aan de intentie van de toepasselijke reglementering, of binnen de perken die diezelfde reglementering toestaat, bijvoorbeeld door de gegevensbescherming te garanderen met aangepaste contractuele bepalingen.

5. Direct marketing

Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden, tenzij het Lid vooraf en expliciet hiermee heeft ingestemd door de daartoe voorziene vakjes aan te kruisen (‘optie’).
Wanneer de Gebruiker of het Lid heeft ingestemd met het gebruik van deze informatie voor direct-marketingdoeleinden, behoudt hij het recht om zich eender wanneer, op zijn verzoek, kosteloos te verzetten tegen dergelijk gebruik. Hiertoe volstaat het dat de Gebruiker of het Lid dit verzoek meedeelt via het contactformulier op de Site.

6. Veiligheid
Persoonlijke gegevens worden niet op beveiligde wijze overgedragen. Food Impact heeft echter een veiligheidsbeleid opgezet opdat de servers waarop de verwerkte persoonlijke gegevens worden bewaard, in de mate van het mogelijke:
– onbevoegde toegang tot, of wijzigingen aan deze gegevens beletten;
– ongepast gebruik of verspreiding van deze gegevens beletten;
– illegale vernietiging of accidenteel verlies van deze gegevens beletten.
De werknemers van Food Impact die toegang hebben tot deze gegevens, zijn gebonden door een strenge vertrouwelijkheidsverplichting ter zake.
Food Impact kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verduistering van deze gegevens door een derde ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen.
Inbreuken op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de IT-systemen en de gegevens die erop worden opgeslagen, verwerkt of doorgestuurd, of pogingen om een van deze inbreuken te begaan, worden strafrechtelijk vervolgd.

7. Rechten van de betrokken persoon
De Gebruiker of het Lid kan eender wanneer toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, en vragen om deze te corrigeren door zich te registreren op de Site.
De Gebruiker of het Lid kan ook kosteloos vragen om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, deze te laten corrigeren of eventueel om ze volledig te verwijderen uit de databank van Food Impact, met uitzondering van de gegevens die Food Impact wettelijk verplicht zou zijn te bewaren. De Gebruiker of het Lid dient

hiertoe een schriftelijke vraag, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking, op het adres: Food Impact, Paul Hymanslaan 83, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Food Impact dient dan zo snel mogelijk het nodige te doen om aan dit verzoek te voldoen.

8. Kennisgeving aangaande minderjarigen

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, en personen die niet volledig rechtsbekwaam zijn, mogen de Site niet gebruiken. Food Impact vraagt hun om hun persoonsgegevens niet door te sturen.

INSCHRIJVEN VOOR UW NIEUWSBRIEF

DE VERSE VOORBEREIDE GERECHTEN MET DE VERFIJNDE SMAKEN UIT AZÏE